Deze website maakt gebruik van cookies om de website te analyseren, zodat wij de functionaliteit kunnen verbeteren. Lees onze privacyverklaring voor meer informatie.

Balk sluiten

Deel dit bericht

Wijziging wet- en regelgeving: Omgevingswet

Geplaatst op 2 mei, 2017

omgevingswet-208

Wat gaat er veranderen?

Onder de Omgevingswet worden nieuwe instrumenten ingevoerd en komende bestaande instrumenten te vervallen. Een nieuw instrument is de omgevingsvisie, waarin een strategische visie wordt gegeven voor de gehele fysieke leefomgeving. De omgevingsvisie wordt qua thematiek en scope breder dan de huidige structuurvisie.  De omgevingsvisie vervangt niet alleen de structuurvisie, maar bijvoorbeeld ook het milieubeleidsplan en het verkeer- en vervoersplan. Gemeenten worden verplicht om voor het hele grondgebied een omgevingsvisie vast te stellen. Deze omgevingsvisie wordt uitgewerkt in het omgevingsplan. De omgevingsvisie is dus van invloed op de inhoud van het omgevingsplan.

Gemeenten worden ook verplicht om één omgevingsplan vast te stellen, het bestemmingsplan komt te vervallen. Het omgevingsplan kent een veel bredere reikwijdte dan het bestemmingsplan. In een omgevingsplan moet de gemeente alle gemeentelijke regels over de fysieke leefomgeving opnemen, waaronder omgevingswaarden. Omgevingswaarden zijn normen voor de kwaliteit van de fysieke leefomgeving (bv. luchtkwaliteit, geluid etc.). Door het vastleggen van omgevingswaarden in het omgevingsplan wordt uitvoering gegeven aan het beleid uit de omgevingsvisie. Voor een aantal milieuaspecten krijgen gemeenten de mogelijkheid om aanvullende of strengere omgevingswaarden vast te leggen dan die het Rijk heeft vastgesteld. Bedrijven krijgen bij het aanvragen van een omgevingsvergunning te maken met deze omgevingswaarden.

Het effect van deze wijzigingen

Veel gemeenten zijn bezig om zich voor te bereiden op de Omgevingswet. Een logische eerste stap daarbij is om te beginnen met het opstellen van een omgevingsvisie. Er zijn dan ook al in diverse gemeenten trajecten gestart om een nieuwe omgevingsvisie op te stellen. Onder de Omgevingswet is participatie hierbij verplicht. Bewoners, bedrijfsleven en andere belanghebbenden worden daarom betrokken in het planvormingsproces. Aangezien het beleid dat wordt vastgelegd in een omgevingsvisie uiteindelijk wordt vertaald in een omgevingsplan en omgevingswaarden, is het voor bedrijven van belang om op de hoogte te blijven van het planvormingsproces rondom een omgevingsvisie.

Wat kunt u doen?

Voor u als ondernemer of bedrijfsleider is het van belang om ontwikkelingen binnen uw gemeente goed te volgen. U kunt dit doen door uw bedrijfslocatie in te voeren in de attenderingsservice die wordt aangeboden door de overheid. Dit kan via www.overuwbuurt.overheid.nl. Op deze wijze wordt u geïnformeerd als een gemeente bezig is met het opstellen van een omgevingsvisie of -plan.

Als uw gemeente bezig is met het opstellen van een omgevingsvisie of -plan, dan is het van belang om kennis te nemen van de plannen om vervolgens te beoordelen welke kansen en bedreigingen zich voordoen. Vervolgens kunt u hierover het overleg aangaan met de gemeente.

Bron: Recron, 19-04-2017