Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Trekkershutten B.V.

Een korte samenvatting van onze Algemene Voorwaarden

In onze algemene voorwaarden staan de voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van ons platform, onze website en worden de verplichtingen vermeld die voortkomen uit een boeking, het aangaan van een dienst of service via of met ons, Trekkershutten B.V. 

Door het aangaan van een dienst of service via of met ons, Trekkershutten B.V., verklaart u zich akkoord met onze Algemene Voorwaarden. Als u één van de voorwaarden niet aanvaardt, maak dan geen gebruik van onze diensten.

Inhoudsopgave

Een korte samenvatting van onze Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave

Definities

Over deze voorwaarden

Over Trekkershutten.nl

Ons platform

Bij gebruik van ons platform

Contractuele Relatie

De rol van Trekkershutten B.V.

Verantwoordelijkheid

Prijzen

Betalingsverplichting

Annuleringen

Intellectueel Eigendom

Toestemming voor Gebruik van het gedeponeerde merk en logo van Trekkershutten

Voorwaarden voor Toestemming

Inbreuk op Merkenrecht

Schadeloosstelling

Terugroeping van Toestemming

Privacy- en Cookiebeleid

Verzameling van informatie

Gebruik van informatie

Cookiebeleid

Cookie Tracking met Google Analytics

Uw keuzes

Wijzigingen in dit beleid

Aansprakelijkheid

Overmacht / force majeure

Natuurrampen en extreme weersomstandigheden

Pandemieën en epidemieën

Stakingen en arbeidsconflicten

Overheidsmaatregelen en wetgeving

Technische storingen en cyberaanvallen

Oorlog en terrorisme

Toepasselijk recht

Definities

Platform

De website www.trekkershutten.nl of enig andere website waar Trekkershutten B.V. eigenaar van is of in beheer heeft.

Trekkershutten.nl

De website www.trekkershutten.nl

 

Trekkershutten B.V.

Het bedrijf welke eigenaar is van het platform en de website www.trekkershutten.nl

 

Accommodatiehouders

(Eigenaren van) organisaties, partijen die een accommodatie (en of reis) aanbieden

 

Diensten

Alle zaken welke op het platform of via Trekkershutten B.V. wordt aangeboden en/of verkocht

 

Voorwaarden

Een verzamelnaam voor alle voorwaarden, zowel de Algemene Voorwaarden, Specifieke Voorwaarden en elke andere voorwaarden die niet nader genoemd worden, maar wel verwant kunnen zijn

 

Algemene Voorwaarden

Deze voorwaarden, die algemeen van toepassing zijn voor de aan Trekkershutten B.V. gelieerde partijen, bestaande of potentiële,  leveranciers, klanten en websitebezoekers

 

Specifieke Voorwaarden

Elke voorwaarden welke betrekking hebben op een specifieke bedrijfsactiviteit, actie of groep

 

Partijen

Verzameldefinitie voor elke persoon of organisatie die onderdeel is van een dienst, service of product

 

Reiservaring

De ervaring die men heeft of gaat hebben bij het boeken van een reis

 

Boeking

Een vastlegging van een overnachting, reis of losse onderdelen hiervan

 

Enkelvoud/meervoud

Waar in enkelvoud wordt gesproken, wordt ook meervoud bedoeld en andersom

 

Wij

Voor het woord ‘wij’ kan men ook eigenaar Trekkershutten B.V. en/of haar websites lezen

Over deze voorwaarden

Wanneer u uw boeking heeft voltooid, accepteert u deze Algemene Voorwaarden en eventuele andere voorwaarden die tijdens het boekingsproces worden aangeboden.

Als een instantie rechtmatig besluit dat sommige van deze voorwaarden onwettig zijn, blijft de rest van de voorwaarden van toepassing.

Als er een conflict bestaat tussen de Algemene Voorwaarden en specifieke voorwaarden, prevaleren de specifieke voorwaarden.

Deze Nederlandse versie van deze Algemene Voorwaarden is het origineel. Als er een geschil ontstaat, of als er een conflict optreedt tussen de originele Nederlandse Algemene Voorwaarden en een andere taal, prevaleren de originele Nederlandse Algemene Voorwaarden, tenzij een lokale wetgeving anders voorschrijft.

Over Trekkershutten.nl

Wanneer u een accommodatie, reis, ervaring of anderszins boekt op Trekkershutten.nl of enig andere site onder beheer van Trekkershutten B.V., levert Trekkershutten B.V. het platform (en is hier verantwoordelijk voor), maar niet de reiservaring zelf.

Ons platform

Wij ontvangen informatie van Accommodatiehouders en kunnen niet garanderen dat alles op elk moment nauwkeurig is, maar wij dragen redelijke zorg- en handelen met zorgvuldige, professionele toewijding, bij alle leveringen van diensten en informatie op en via ons platform. Tenzij Trekkershutten B.V. dit heeft nagelaten of nalatig is geweest, kan zij niet verantwoordelijk worden gehouden voor fouten, onderbrekingen of ontbrekende informatie. Wij zullen te allen tijde zorgvuldig omgaan met een vaststelling hiervan en al het mogelijke doen om deze te corrigeren of te herstellen.

Wij werken continue aan verbetering van onze organisatie, onze diensten en ons platform. Hierdoor is het mogelijk dat informatie die op ons platform wordt getoond verschilt per instelling, persoon, regio of andere specifieke doelgroep.

Wij zijn geen partij in de voorwaarden tussen u en de organisatie en/of persoon waar u het product of dienst (lees ook, overnachting, reis, (reis)ervaring) afneemt.

U bent zelf verantwoordelijk voor de juistheid van uw eigen informatie die via ons platform wordt verzonden.

Voor het aangaan van een verplichting via ons platform dient u ten minste 18 jaar te zijn, of enig andere leeftijd welke bij lokale wetgeving is geregeld, danwel specifieke toestemming te hebben verkregen. 

Bij gebruik van ons platform

Contractuele Relatie

Wanneer u een boeking maakt (of aanvraagt), is dit rechtstreeks met de Accommodatiehouder. Trekkershutten B.V. is hierbij geen ‘contractuele partij’. Trekkershutten B.V. bezit en exploiteert het platform, waar het boekingsproces wordt gefaciliteerd.

Ons platform toont alleen de accommodaties die een commerciële relatie met ons hebben (in sommige gevallen via een partnerbedrijf) en het toont niet noodzakelijkerwijs al hun producten of diensten.

Informatie over de accommodaties is gebaseerd op hetgeen door de accommodatiehouders of partners aan Trekkershutten.nl is aangeleverd.

De rol van Trekkershutten B.V.

Trekkershutten B.V. biedt het platform Trekkershutten.nl aan, waarop wij en accommodatiehouders hun accommodaties en reizen kunnen verhuren en promoten. Trekkershutten B.V. faciliteert het boekingsproces.

Bezoekers van onze website kunnen inspiratie opdoen, overnachtingen en ervaringen boeken.

Geboekte accommodaties of reizen bevestigen wij (automatisch) naar de boekende partij en naar de accommodatiehouder.

Voor het wijzigen of annuleren van een boeking, reservering of anderszins, neemt de boeker uitsluitend rechtstreeks contact op met de partij waar de boeking plaatsvindt, tenzij specifiek anders overeengekomen.

Verantwoordelijkheid

Bij het maken van een boeking via ons platform of afname van enig ander product of dienst van of via Trekkershutten B.V., gaat u akkoord met alle voorwaarden en verplichtingen die hiermee verband houden.

Als u een boeking annuleert, te laat of niet komt opdagen (no-show), zijn eventuele annulering/no-show kosten en terugbetalingen afhankelijk van het annulering/no-show beleid van de accommodatiehouder.

Of een boeking in aanmerking komt voor een kosteloze annulering of een deel daarvan, is afhankelijk van de daarvoor geldende voorwaarden, bij de betreffende partij(en).

Trekkershutten B.V. zal voor elke annulering, welke op of via ons platform is gemaakt €15,00 aan administratiekosten bij de boekende partij in rekening brengen.

Elke boeking via ons platform gemaakt, dient van tevoren in geheel direct te worden voldaan.

Wanneer blijkt dat voor of bij aanvang van de geboekte reis (lees ook, overnachting, (reis)ervaring) het verschuldigde bedrag is gestorneerd, of door enig ander reden door boeker aan Trekkershutten B.V., geheel of gedeeltelijk, niet is voldaan, kan deze door de accommodatiehouder, Trekkershutten B.V. (of elke andere organisatie die partij is in deze boeking) de boeking op eigen verantwoordelijkheid, annuleren.

Prijzen

Bij het maken van een boeking via ons platform of afname van enig ander product of dienst van of via Trekkershutten B.V., gaat u akkoord met de prijs, zoals deze bij de boeking wordt getoond.

De op het platform getoonde prijzen, zijn door ons berekend, danwel door derden bij ons aangeleverd en worden geacht correct te zijn.

Duidelijke fouten en duidelijke druk- en zetfouten zijn niet bindend.

Incorrecte of afwijkende prijzen, door valutaverschillen, technische storingen of handelen door personen en of organisaties die voor of namens Trekkershutten B.V. deze prijzen hebben ingevoerd of aangeleverd kunnen door Trekkershutten B.V. worden gecorrigeerd.

Betalingsverplichting

Bij het maken van een boeking via ons platform of afname van enig ander product of dienst van of via Trekkershutten B.V., gaat u akkoord met alle voorwaarden en verplichtingen die hiermee verband houden, zoals het betalen van de overeengekomen kosten, met inbegrip van eventuele belastingen of specifieke opslagen die mogelijk van toepassing zijn.

U bent zelf verantwoordelijk om, voordat u de boeking definitief maakt, te controleren of de te betalen kosten correct en in overeenstemming met uw wensen zijn.

Als dit niet het geval is kan u het boekingsproces afbreken en worden er geen kosten in rekening gebracht.

Betalingen dienen te geschieden op de bankrekening van Trekkershutten B.V., direct of binnen de gestelde betalingstermijn.

Bij het niet specifiek melden van een betalingstermijn, geldt een betalingstermijn van 30 dagen.

Bij betalingen, anders dan de via ons platform aangeboden automatische betalingsopties in het boekingsproces, dient het factuurnummer te worden vermeld.

Facturen dienen volledig en in één keer binnen de gestelde betalingstermijn te worden betaald. Deelbetalingen en/of verrekeningen zijn niet mogelijk, tenzij door partijen schriftelijk anders overeengekomen.

Het niet nakomen van betalingsverplichtingen zal resulteren in het beëindigen van de diensten, maar niet tot het intrekken van de vordering.

Openstaande vorderingen welke de betalingstermijn zijn gepasseerd zullen worden vermeerderd met de wettelijke rente en kosten.

Kosten voor het uit handen geven van openstaande vorderingen die de betalingstermijn zijn gepasseerd, zullen voor rekening komen van debiteur.

Eventuele bevestigingen van een boeking of dienst, welke per mail is gestuurd, gelden als basis voor de factuur.

Annuleringen

Bij het maken van een boeking via ons platform, faciliteert Trekkershutten B.V. het platform en het boekingsproces.

Voor het wijzigen of annuleren van een boeking, reservering of anderszins, neemt de boeker uitsluitend rechtstreeks contact op met de partij waar de boeking plaatsvindt, tenzij specifiek anders overeengekomen.

Intellectueel Eigendom

Tenzij anders vermeld, zijn alle rechten op ons platform (technologie, inhoud, handelsmerken, look & feel, etc.) eigendom van Trekkershutten B.V. (of haar licentiegevers).

Door ons platform te gebruiken gaat de gebruiker ermee akkoord dit te doen voor uitsluitend het beoogde doeleinde en de vereisten die hieronder uiteen worden gezet, te respecteren.

Het is niet toegestaan iets op ons platform te monitoren, te kopiëren, te scrapen/crawlen, te downloaden, te reproduceren of anderszins te gebruiken voor enig commercieel doeleinde of ander gewin, zonder schriftelijke toestemming van Trekkershutten B.V. of haar licentiegevers.

Wij monitoren gebruik van/en bezoek aan ons platform en rapporteren en blokkeren ieder persoon of systeem welke wij verdenken of zien uitvoeren één of meerdere volgende acties, geheel of gedeeltelijk;

Toestemming voor Gebruik van het gedeponeerde merk en logo van Trekkershutten

Het gebruik van het gedeponeerde merk en logo van Trekkershutten B.V. ("Trekkershutten") is strikt onderworpen aan schriftelijke toestemming van Trekkershutten B.V. Elk ongeautoriseerd gebruik van het merk en logo is uitdrukkelijk verboden.

Voorwaarden voor Toestemming

Trekkershutten B.V. behoudt zich het recht voor om toestemming te verlenen voor het gebruik van haar merk en logo onder specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden kunnen onder meer betrekking hebben op de juiste wijze van gebruik, de duur van de toestemming en eventuele beperkingen die door Trekkershutten B.V. worden opgelegd.

Inbreuk op Merkenrecht

Trekkershutten B.V. zal alle nodige juridische stappen ondernemen in geval van inbreuk op haar merkenrecht. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, civiele en strafrechtelijke procedures om de schending van het merk en logo van Trekkershutten te voorkomen en schadeloosstelling te verkrijgen voor eventuele geleden schade.

Schadeloosstelling

In geval van inbreuk op het merkenrecht van Trekkershutten behoudt Trekkershutten B.V. zich het recht voor om passende schadevergoeding te eisen. De schade kan bestaan uit materiële schade, winstderving en juridische kosten die voortvloeien uit het handhaven van haar merkenrecht.

Terugroeping van Toestemming

Trekkershutten B.V. behoudt zich het recht voor om op elk moment de schriftelijke toestemming voor het gebruik van haar merk en logo in te trekken, zonder voorafgaande kennisgeving, indien zij van mening is dat het gebruik niet in overeenstemming is met de voorwaarden of de belangen van Trekkershutten schaadt. 

Door gebruik te maken van het gedeponeerde merk en logo van Trekkershutten stemt de gebruiker in met de bovengenoemde voorwaarden en begrijpt hij dat schending van het merkenrecht leidt tot juridische stappen zoals hierboven beschreven.

Privacy- en Cookiebeleid

Wij hechten veel waarde aan uw privacy en streven ernaar om uw persoonlijke gegevens op een veilige en transparante manier te verwerken. In dit Privacy- en Cookiebeleid leggen we uit welke informatie we verzamelen, hoe we deze gebruiken en beschermen, en welke keuzes u kunt maken met betrekking tot uw persoonlijke gegevens.

Verzameling van informatie

Wanneer u onze website bezoekt of een reservering maakt voor een overnachting, kunnen we bepaalde persoonlijke informatie van u verzamelen, zoals naam, contactgegevens en betaalinformatie. We verzamelen ook automatisch bepaalde informatie over uw apparaat en het gebruik van onze website via cookies en vergelijkbare technologieën.

Gebruik van informatie

Wij gebruiken de verzamelde informatie om uw boekingsaanvraag te verwerken, u op de hoogte te houden van de status van uw reservering en om onze diensten te verbeteren. Uw persoonlijke gegevens worden niet verkocht, verhuurd of gedeeld met derden, behalve zoals beschreven in dit beleid of wanneer dit wettelijk vereist is.

Cookiebeleid

Onze website maakt gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën om de gebruikerservaring te verbeteren en het gebruik van de site te analyseren. Door onze website te gebruiken, stemt u in met het gebruik van cookies zoals beschreven in ons Cookiebeleid.

Cookie Tracking met Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics om anonieme statistieken te verzamelen over het gebruik van onze website. Deze informatie helpt ons om inzicht te krijgen in het gedrag van onze bezoekers en stelt ons in staat onze website te optimaliseren. Google Analytics plaatst cookies op uw apparaat om gegevens te verzamelen. Raadpleeg het Cookiebeleid voor meer informatie over het uitschakelen van deze cookies.

Uw keuzes

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt ook bezwaar maken tegen bepaald gebruik van uw gegevens. Neem contact met ons op via [contactgegevens] voor eventuele verzoeken met betrekking tot uw privacy. 

Wijzigingen in dit beleid

Dit Privacy- en Cookiebeleid kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. We raden u aan regelmatig terug te keren naar deze pagina voor de laatste informatie over ons privacy beleid.

Aansprakelijkheid

Wanneer er inbreuk wordt gemaakt op deze Algemene Voorwaarden of de voorwaarden van de accommodatiehouders, onze partners of andere aan ons verwante partijen, zijn wij niet aansprakelijk voor de kosten die u als gevolg hiervan maakt.

Wij zijn niet aansprakelijk voor, u als boekende partij of persoon;

Wij zijn niet aansprakelijk voor, u als accommodatiehouder of partner;

De aansprakelijkheid van Trekkershutten B.V. en/of haar werknemers, danwel haar partners, is in elk geval beperkt tot het bedrag waarop de door haar gesloten aansprakelijkheidsvoorziening in voorkomend geval aanspraak geeft.

De aansprakelijkheid per geval voor Trekkershutten B.V. zal in geen geval hoger zijn dan de kosten van de reservering, zonder belastingen en zonder de kosten van commissie en rente.

Overmacht/ force majeure

Indien zich omstandigheden zouden voordoen, die de nakoming van of via Trekkershutten B.V. voortvloeiende verbintenis verhinderen en die zich niet aan Trekkershutten B.V. zijn toe te rekenen of binnen de invloedsfeer zijn gelegen, heeft Trekkershutten B.V. het recht zich op overmacht te beroepen.

Dergelijke omstandigheden kunnen onder meer, maar niet uitsluitend, natuurrampen, oorlogen, stakingen, overheidsmaatregelen, brand, ernstige technische storingen, epidemieën of pandemieën, en andere onvoorziene gebeurtenissen omvatten die de normale bedrijfsvoering verstoren.

In geval van overmacht of force majeure streven wij ernaar om zo snel mogelijk passende maatregelen te nemen om de gevolgen van de overmachtssituatie te beperken en onze verplichtingen onder deze overeenkomst zo goed mogelijk na te komen. Wij zullen redelijke inspanningen leveren om u onmiddellijk op de hoogte te stellen van de situatie en de verwachte duur van de overmacht of force majeure.

Indien de overmacht of force majeure langer aanhoudt dan een redelijke termijn, hebben zowel wij als u het recht om de overeenkomst te ontbinden zonder enige aansprakelijkheid voor eventuele schade. In dat geval zullen wij trachten een passende regeling te treffen met betrekking tot reeds verrichte prestaties en betalingen, rekening houdend met de omstandigheden van het geval.

Onder overmacht kan worden verstaan;

Het verliezen, of al dan niet (tijdelijk) toegang hebben, tot digitaal opgeslagen gegevens, veroorzaakt door;

Bij de bedrijfsactiviteiten die Trekkershutten B.V. uitvoert of (alsook via haar platform of haar partners) faciliteert, kunnen situaties van overmacht en force majeure variëren.

Enkele specifieke voorbeelden die relevant kunnen zijn;

Natuurrampen en extreme weersomstandigheden

Overmacht kan zich voordoen in situaties zoals aardbevingen, overstromingen, tornado's of andere natuurlijke rampen die de beschikbaarheid of veiligheid van accommodaties beïnvloeden.

Pandemieën en epidemieën

In geval van een wereldwijde gezondheidscrisis, zoals een pandemie of epidemie, kunnen reisbeperkingen, quarantainemaatregelen en sluitingen van accommodaties leiden tot overmachtssituaties.

Stakingen en arbeidsconflicten

Stakingen, arbeidsconflicten of andere industriële acties kunnen van invloed zijn op de normale gang van zaken, zoals het schoonmaken van accommodaties of het onderhoudspersoneel, waardoor overmacht kan ontstaan.

Overheidsmaatregelen en wetgeving

Veranderingen in overheidsbeleid, wetgeving of plotselinge regelgeving die van invloed zijn op reizen, accommodaties of boekingsdiensten kunnen als overmacht worden beschouwd.

Technische storingen en cyberaanvallen

Ernstige technische storingen, zoals langdurige uitval van internetdiensten, platformproblemen of cyberaanvallen die de werking van de boekingswebsite beïnvloeden, kunnen overmachtssituaties veroorzaken.

Oorlog en terrorisme

In geval van oorlog, terrorisme of politieke onrust op de locatie van de accommodatie, kan het onmogelijk zijn om boekingen uit te voeren, wat als een situatie van overmacht kan worden beschouwd.

Toepasselijk recht

Op deze voorwaarden is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing. Ter zake alle geschillen die mochten voortkomen uit deze voorwaarden is uitsluitend een Nederlandse Rechtbank en/of kantongerecht bevoegd.

Algemene Voorwaarden Trekkershutten B.V. versie 03/2024

Fiets
a